Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur Gran Canet

 

 1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot faciliteiten, die worden

verhuurd door Gran Canet Appartement hierna verhuurder.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de

persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik

van een woning. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de

door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de 

Verhuurder verhuurde woning.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande)

verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene

voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of

die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien

schriftelijk overeengekomen.

 1. Reserveringen

2.1 Huurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 22 jaar of

ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet

geldig. Huurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van

redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen.

2.2 Indien verhuurder uw reservering in behandeling neemt, zendt verhuurder u een

schriftelijke bevestiging, tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de

reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele

onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan verhuurder.

2.3 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van

een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen

met verhuurder, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden

gedaan.

2.4 Tussen u en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat

verhuurder de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft

verzonden.

2.5 De overeenkomst betreft huur van de woning voor recreatief gebruik, dat naar

zijn aard van korte duur is.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de

overeenkomst wenst aan te brengen is verhuurder niet verplicht die te accepteren.

Het is ter vrije keuze van verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen

door haar worden geaccepteerd. In het geval verhuurder uw wijzigingen

accepteert, kan verhuurder u wijzigingskosten in rekening brengen.

 1. In-de-plaatsstelling

4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de

woning onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen

dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

4.2 Indien u en verhuurder zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers

worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere

gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover verhuurder voor de

Betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten

en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele

annuleringskosten.

 1. Prijzen

5.1 U bent aan verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals

vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Van

prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden

gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door verhuurder is

verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders

vermeld.

 1. Betaling

6.1 Bij reservering moet het bedrag van de huursom vermeld op de reservering/

factuur ineens voldaan worden terstond bij reservering, u ontvangt

hiervan een bevestiging/factuur.

6.2 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk

na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder u

schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7

dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt verhuurder zich het

recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat

de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die

verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder

in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Verhuurder

heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen.

6.3 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan

ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

 1. Aankomst en vertrek

7.1 De gehuurde woning kan op de overeengekomen dag van aankomst als

vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken.

Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de

Reservering dient de woning vóór 10.00 uur verlaten te zijn.

7.2 Indien het gebruik van de woning wordt beëindigd anders dan op de

overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft

De huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

 1. Reglementen

8.1 De woning mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat conform

de omschrijving van de woning wordt overeengekomen.

8.2 De huurder dient de woning bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat

laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken,

vuilniszak wegbrengen).

 1. Breuk, vermissing

9.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk,

hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige

gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de

gehuurde woning of elders in het complex, voor zover zulks door hem of zijn

gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

9.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van

andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of

beschadiging van inventaris en/of de woning. Eventuele schade dient door de

huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te

worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade

Niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van

Zijn gezelschap.

 1. Borgsom

10.1 Verhuurder zal een borgsom van € 300,- in rekening brengen op de reservering

/factuur

10.2 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van

vorderingen van verhuurder op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd

(binnen 7 dagen na einde huurperiode), indien u de accommodatie naar behoren,

met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, achterlaat.

10.3 Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te

niet gedaan.

 1. Annuleringskosten

11.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.

Deze bedragen zijn bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst 30%

van de totale kosten en bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst 40%

van de totale kosten en binnen 4 weken voor de dag van aankomst de totale

kosten/overeengekomen huurprijs.

11.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af

te sluiten.

11.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere

kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

 1. Overmacht en wijziging

12.1 In het geval verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij

kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een

wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode.

 

12.2 Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door

omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen

oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of

gebeurtenissen.

12.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het

wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het

wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft verhuurder het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op

kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom.

Verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 1. Opzegging

13.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de

overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of

andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk

geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade

van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van

een verblijf in het complex en/of de huur/het gebruik van de woning van verhuurder,

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder.

14.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs-

en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is

voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding

bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere

verzekering.

14.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of

gebreken bij door derden verleende diensten.

14.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade

aan de gehuurde woning en/of andere eigendommen van verhuurder ontstaan

tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het

gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw

toestemming in het complex bevinden.

 1. Toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst tussen u en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

 1. Algemeen

16.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden verhuurder niet. Met deze algemene

voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

 

Zwaanshoek, 13-03-2024

 

Marco en Brigit van der Peet

 • mail: gitenmarco@grancanet.nl.

website: www.grancanet.nl

 

 

Algemene voorwaarden verhuur Gran Canet

 

 1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot faciliteiten, die worden

verhuurd door Gran Canet Appartement hierna verhuurder.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de

persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik

van een woning. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de

door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de 

Verhuurder verhuurde woning.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande)

verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene

voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of

die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien

schriftelijk overeengekomen.

 1. Reserveringen

2.1 Huurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 22 jaar of

ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet

geldig. Huurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van

redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen.

2.2 Indien verhuurder uw reservering in behandeling neemt, zendt verhuurder u een

schriftelijke bevestiging, tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de

reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele

onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan verhuurder.

2.3 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van

een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen

met verhuurder, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden

gedaan.

2.4 Tussen u en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat

verhuurder de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft

verzonden.

2.5 De overeenkomst betreft huur van de woning voor recreatief gebruik, dat naar

zijn aard van korte duur is.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de

overeenkomst wenst aan te brengen is verhuurder niet verplicht die te accepteren.

Het is ter vrije keuze van verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen

door haar worden geaccepteerd. In het geval verhuurder uw wijzigingen

accepteert, kan verhuurder u wijzigingskosten in rekening brengen.

 1. In-de-plaatsstelling

4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de

woning onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen

dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

4.2 Indien u en verhuurder zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers

worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere

gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover verhuurder voor de

Betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten

en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele

annuleringskosten.

 1. Prijzen

5.1 U bent aan verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals

vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Van

prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden

gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door verhuurder is

verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders

vermeld.

 1. Betaling

6.1 Bij reservering moet het bedrag van de huursom vermeld op de reservering/

factuur ineens voldaan worden terstond bij reservering, u ontvangt

hiervan een bevestiging/factuur.

6.2 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk

na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder u

schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7

dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt verhuurder zich het

recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat

de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die

verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder

in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Verhuurder

heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen.

6.3 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan

ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

 1. Aankomst en vertrek

7.1 De gehuurde woning kan op de overeengekomen dag van aankomst als

vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken.

Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de

Reservering dient de woning vóór 10.00 uur verlaten te zijn.

7.2 Indien het gebruik van de woning wordt beëindigd anders dan op de

overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft

De huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

 1. Reglementen

8.1 De woning mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat conform

de omschrijving van de woning wordt overeengekomen.

8.2 De huurder dient de woning bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat

laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken,

vuilniszak wegbrengen).

 1. Breuk, vermissing

9.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk,

hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige

gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de

gehuurde woning of elders in het complex, voor zover zulks door hem of zijn

gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

9.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van

andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of

beschadiging van inventaris en/of de woning. Eventuele schade dient door de

huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te

worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade

Niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van

Zijn gezelschap.

 1. Borgsom

10.1 Verhuurder zal een borgsom van € 300,- in rekening brengen op de reservering

/factuur

10.2 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van

vorderingen van verhuurder op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd

(binnen 7 dagen na einde huurperiode), indien u de accommodatie naar behoren,

met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, achterlaat.

10.3 Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te

niet gedaan.

 1. Annuleringskosten

11.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.

Deze bedragen zijn bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst 30%

van de totale kosten en bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst 40%

van de totale kosten en binnen 4 weken voor de dag van aankomst de totale

kosten/overeengekomen huurprijs.

11.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af

te sluiten.

11.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere

kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

 1. Overmacht en wijziging

12.1 In het geval verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij

kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een

wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode.

 

12.2 Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door

omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen

oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of

gebeurtenissen.

12.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het

wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het

wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft verhuurder het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op

kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom.

Verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 1. Opzegging

13.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de

overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of

andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk

geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade

van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van

een verblijf in het complex en/of de huur/het gebruik van de woning van verhuurder,

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder.

14.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs-

en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is

voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding

bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere

verzekering.

14.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of

gebreken bij door derden verleende diensten.

14.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade

aan de gehuurde woning en/of andere eigendommen van verhuurder ontstaan

tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het

gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw

toestemming in het complex bevinden.

 1. Toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst tussen u en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

 1. Algemeen

16.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden verhuurder niet. Met deze algemene

voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

 

Zwaanshoek, 13-03-2024

 

Marco en Brigit van der Peet

 • mail: gitenmarco@grancanet.nl.

website: www.grancanet.nl